Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van TAPES.NL

Artikel 1 ALGEMEEN
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die TAPES Amsterdam BV h/o tapes.nl, usbofferte.nl, cardsfactory.nl, portablepower.nl, filmscanning.nl, store4storage.nl en replifactmedia.nl , nader te noemen “TAPES” met een opdrachtgever sluit; offertes , opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeen komsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door TAPES van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van TAPES zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
a. Alle offertes van TAPES, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. TAPES kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
b. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de offerte.
c. TAPES is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door TAPES verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor
de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

Artikel 3 PRIJZEN
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW, invoerrechten, andere verplichte heffingen, vervoer- en verpakkings kosten, in- en uitlaadkosten, montage- en installatiekosten en verzendkosten. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen, invoerrechten, valutakoersen, loonkosten, sociale lasten, vervoerkosten, verpakkingskosten, kosten van half fabricaten en dergelijke, voor TAPES zijn gestegen, is TAPES gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.
b. Indien wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten met zich meebrengen, is TAPES gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.

Artikel 4 BETALING / INCASSO
a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en).
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
c. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van TAPES op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door TAPES in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,-.

Artikel 5 OVERMACHT
a. In geval van overmacht heeft TAPES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TAPES niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel TAPES als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.
b. Indien TAPES bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is TAPES gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan TAPES toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van TAPES voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan
de zijde van door TAPES ingeschakelde derden voordoen.
d. TAPES heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 6 LEVERING, RISICO EN TRANSPORT
a. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn door terbeschikkingstelling van de zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van TAPES aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Alsdan gaat het risico op de opdrachtgever over.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer TAPES de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico.
c. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
d. Indien de opdrachtgever aan TAPES verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer TAPES de zaken ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken door de opdrachtgever is verzocht treedt TAPES slechts op als intermediair en is TAPES gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
e. Indien is overeengekomen dat TAPES het transport verzorgt, bepaalt TAPES op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 LEVERINGSTERMIJN
a. Een door TAPES opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door TAPES van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van TAPES op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van TAPES in te laten treden, TAPES overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 DERDEN
a. TAPES is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen verrichten.
b. Voor schade, kosten en interesse als gevolg van handelen of nalaten van derden is TAPES niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart TAPES tegen iedere aanspraak die derden jegens haar zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesse, ontstaan als gevolg van werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
a. TAPES is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TAPES, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. TAPES is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
b. TAPES is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde TAPES, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
c. De aansprakelijkheid van TAPES is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen), doch met een maximum van € 45.378,=.
d. TAPES is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

Artikel 10 ONTBINDING
a. TAPES is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
* de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
* de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
* na het sluiten van de overeenkomst TAPES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
* de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
* de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
* de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
* de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door TAPES verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van TAPES om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 11 VRIJWARING
a. De opdrachtgever vrijwaart TAPES tegen alle aanspraken voor schadevergoeding of claims, hoe dan ook genaamd, waaronder begrepen elke vermogensachteruitgang bij TAPES, als gevolg van claims of aanspraken van derden, waartegen TAPES, de ondergeschikten van TAPES en door TAPES gebruikte derden zich niet op de in deze voorwaarden en/of de overeenkomst voorkomende bepalingen kunnen beroepen.
b. Indien de op drachtgever aan TAPES informatiedragers, elektronische bestanden, of software en dergelijke verstrekt, garandeert
de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 RECLAME
a. In afwijking van het vermelde in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en het Weens Koopverdrag van 1980 omtrent conformiteit, zal de opdrachtgever slechts in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel TAPES in gebreke kunnen stellen wanneer de te leveren zaken de overeengekomen conformiteit missen.
b. De opdrachtgever dient, indien hij de geleverde zaken niet naar de overeengekomen conformiteit acht, TAPES binnen tien werkdagen na levering in de zin van art. 5 van deze voorwaarden per aangetekend schrijven met vermelding van alle gebreken in gebreke te stellen. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever zijn rechten omtrent gebrekkigheid van de geleverde zaken verwerkt hebben en zal onweerlegbaar vast staan dat de geleverde zaken de overeengekomen conformiteit bezitten.
c. Indien TAPES conform sub b van dit artikel in gebreke is gesteld geldt de ingebrekestelling uitsluitend voor de in de ingebrekestelling vermelde gebreken. Voor het overige zullen de zaken onweerlegbaar geacht worden de overeengekomen conformiteit te bezitten.
d. Wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen vervalt het recht van reclame.
e. Indien de ingebrekestelling zich uitstrekt tot kleine gebreken, welke een eventuele ingebruikname niet in de weg staan, zal de opdrachtgever ondanks de ingebrekestelling verplicht zijn aan de levering, ontvangst en betaling mee te werken. Indien en zodra TAPES daarom verzoekt is de opdrachtgever gehouden de eventueel te repareren/herstellen zaken aan TAPES te retourneren, onder door TAPES te bepalen voorwaarden.

Artikel 13 AFWIJKINGEN EN MEER- OF MINDERLEVERINGEN
a. Afwijkingen tussen de geleverde zaken enerzijds en het oorspronkelijke ontwerp, de tekening, copy, het model, de zet- of drukproef, of andere proef anderzijds, die van geringe betekenis zijn vormen geen grond voor ontbinding, korting of schadevergoeding.
b. Afwijkingen die de gebruikswaarde van de zaken niet aantasten worden immer aangemerkt als afwijkingen van geringe betekenis.
c. Het is TAPES toegestaan 5% meer of minder te leveren dan waarvoor opdracht is gegeven. Het meerwerk zal in rekening worden gebracht en het minderwerk zal worden verrekend.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. TAPES behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
b. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
c. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is TAPES gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de te zake door TAPES gemaakte kosten te vergoeden.
d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht TAPES hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
e. TAPES heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die TAPES uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 15 EIGENDOM PRODUCTIEMIDDELEN
a. Alle door TAPES vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten, hulpmiddelen, ontwerptekeningen, zetsels, ontwerptekeningen, glassmasters, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stansmessen en –vormen, (folie) preegvormen, stempelplaten, randapparatuur en dergelijke, blijven het eigendom van TAPES, ook als deze apart geoffreerd zijn of apart op de factuur staan vermeld.
b. TAPES is niet gehouden de onder sub a. bedoelde zaken af te geven aan de opdrachtgever, noch om deze voor de opdrachtgever te bewaren. Zo de opdrachtgever en TAPES zijn overeengekomen dat TAPES de bedoelde zaken zal bewaren, dan is TAPES slechts gehouden deze voor de duur van één jaar te bewaren. Alle risico’s ten aanzien van de door TAPES bewaarde zaken komen voor rekening van de opdrachtgever. TAPES geeft de opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de zaken tot herhaald gebruik.

Artikel 16 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
a. TAPES zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. TAPES is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de opdrachtgever aan haar verstrekte materialen of producten. Alle risico’s tijdens bewaring komen voor rekening van de opdrachtgever, die dit risico desgewenst dient verzekeren.
b. De opdrachtgever is gehouden TAPES uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst in te lichten over de eigenschappen en bewerkingen van door haar verstrekte materialen of producten. Tevens is de opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan TAPES van een kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname, een informatiedrager, een glassmaster en dergelijke, een duplicaat daarvan wordt gemaakt. Indien tijdens de bewaring zaken verloren gaan, of onbruikbaar worden, om welke reden dan ook, dient de opdrachtgever op verzoek van TAPES een nieuw exemplaar te
verstrekken.

Artikel 17 INTELLECTUELE RECHTEN
a. De opdrachtgever dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de door de auteursrechtorganisatie de Stichting BUMA/STEMRA en de naburige-rechtenorganisatie de Stichting SENA gestelde en te stellen voorwaarden voor wat betreft het verveelvoudigen van beeld en/of geluidsdragers en aanverwante zaken. De opdrachtgever garandeert TAPES, dat door de nakoming van de overeenkomst, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van zaken zoals informatiedragers, beeld- en geluiddragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
b. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende(n) voor de betreffende opdracht. Indien de opdrachtgever de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien TAPES gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die toestemming, is TAPES gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.
c. De opdrachtgever vrijwaart TAPES tegen alle aanspraken of schadeclaims van derden gebaseerd op schending van intellectuele eigendomsrechten.
d. TAPES blijft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals, kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en
detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, glassmasters, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.
e. Na levering van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken verkrijgt de opdrachtgever het niet-exclusieve gebruik van die zaken, welk gebruik is beperkt tot het normaal gebruik en met name niet het verveelvoudigen van die zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT
Elke rechtsverhouding tussen TAPES en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 19 GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met TAPES, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van TAPES, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingsplaats van TAPES bevoegd.